Erbjudande

Nordicstation utvecklar och innoverar i finansbranschen

Våra kunder väljer oss för att de vet att de alltid får kvalitet i sina leveranser och att vi är engagerade problemlösare i en starkt reglerad bransch.

Nordicstation har sedan år 2000 hjälpt företag inom finans- och försäkringsbranschen att framgångsrikt anpassa sig till nya regelverk och rapporteringskrav. Våra kunder återfinns i hela branschen. Våra konsulter på Nordicstation arbetar dagligen med konsumentbanker, inom corporate banking eller med andra finansiella aktörer. Vi har god förståelse för alla de utmaningar er verksamhet ställs inför oberoende av om ni arbetar med indexfonder, privatlån eller korttransaktioner.

Om oss

Compliance

Nya regelverk ställer nya krav på compliance-processen. Miljön för Compliance-avdelningen blir alltmer komplex i takt med nya regelverk och direktiv som tillkommer. Det kan kännas osäkert huruvida den dagliga hanteringen och rapporteringen sker enligt gällande praxis och regelverk. Vi på Nordicstation erbjuder lösningar som automatiserar compliance-processen så att ni alltid kan vara säkra på att ni gör rätt. 

Vi har spetskompetens inom områden som:

  • Anställdas egna affärer
  • Loggbok
  • Insynsregister
  • Flaggning
  • Rogue trading

Har ni utmaningar ni behöver lösa på Complianceavdelningen, på grund av nya direktiv - kontakta oss så säkerställer vi att ni alltid har koll på alla regelverk.

Se mer

Business Intelligence

Oavsett vilken bransch ni är verksamma inom är det nödvändigt att kunna ta ut adekvat information ur era system för att kunna utföra affärsanalyser och fatta beslut. Lägg därtill nya myndighetskrav på rapportering och det är inte längre bara en intern affärsangelägenhet utan ett måste för att kunna behålla er status som finansiellt institut. Informationen får ni från era system. För att ni ska få ut rätt information vid rätt tillfälle och till rätt mottagare, krävs det att all information har rätt struktur i era datalager. Det i sin tur ställer stora krav på datalagret som behöver kunna hantera och strukturera stora mängder data.

Business Intelligence definierar vi som förmågan att hantera stora datamängder, koppla data till analysverktyg och säkra övergång från gamla förlegade system till moderna. I korthet; att ni har den systemmiljö som krävs för att er verksamhet ska fungera enligt gällande myndighetsdirektiv och regelverk på ett smidigt och automatiserat sätt. Vi har lång erfarenhet av just detta. Våra arkitekter designar databasen och väljer en plattform som är säker, skalbar och optimal ur ett prestandaperspektiv. Vi kan också strukturera ert befintliga datalager eller migrera olika system samt säkerställa optimal prestanda. Därefter säkerställer vi att ni får ut adekvata rapporter och analyser genom att koppla data till olika analysverktyg och därigenom omvandla rådata till affärskritisk information.

Behöver ni hjälp att säkerställa att ni har rätt systemmiljö så att verksamheten får ut relevant information och rapporter?

Se mer

Scrumteam

Ni står sannolikt inför implementering av ett nytt regelverk, uppdatering av ett existerande eller har haft en intern audit som kräver åtgärder. om era interna resurser inte räcker till för att lösa detta inom given tidsram - då kontaktar ni oss på Nordicstation. Vi har lång erfarenhet av att bistå våra kunder med våra Scrumteam. Fördelen med att anlita ett team är att de arbetar efter en färdig struktur, kan den agila processen och är vana att arbeta tillsammans, med andra ord är de snabbt på banan. Fokus för teamet ligger på leverans i tid och med hög kvalitet. Alltid!

Teamen har gedigen erfarenhet av att arbeta inom bank och finans och då med fokus på rapportering kring olika regelverk, såsom MiFIDII, EMIR, GDPR och IFRS9. I teamen finns också specialistkompetens inom utveckling, test, krav, analys och Scrum master.

Våra kunder kommer tillbaka till oss för att vi håller tiderna och levererar med hög kvalitet. Behöver ni hjälp med att implementera ett nytt regelverk och saknar interna resurser? Kontakta oss här.

Se mer

Anlita våra konsulter för uppsättning av datalager eller stöd till Compliance avdelningen

Vi har djup kunskap inom de regelverk och myndighetsdirektiv ni styrs av och vi är era specialister inom Compliance och Business Intelligence. Våra enastående Scrumteam hjälper er att säkerställa leveranserna i alla projekt och finns tillgängliga när era interna resurser inte hinner med.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er att framgångsrikt hantera nya krav och direktiv.

Kontakta oss

Nordicstations arbetssätt för regelefterlevnad

Nordicstations verksamhetskonsulter projektleder och säkerställer implementeringen av de verksamhetsanpassningar som behöver göras vid nya regulatoriska krav. GAP-analysen som har gjorts för att jämföra det nya regelverket med er verksamhet använder vi som utgångspunkt i vårt arbete. Vi analyserar de diskrepanser som finns samt identifierar nödvändiga verksamhetsanpassningar.

När verksamhetskraven och systemkraven har analyserats tar våra IT-arkitekter vid och definierar den nödvändiga designen för lösningen. Därifrån följer utveckling, tester och förvaltning av systemanpassningarna. Förvaltning och drift kan skötas av oss, er eller tredje part.

Ledningsgrupp
_img

Rogue Trading

Otillåten handel är något som man inom värdepappershandel till varje pris vill undvika. Vi på Nordicstation har utvecklat ett avancerat system som motverkar Rogue Trading.

Läs mer

Rogue Trading

Otillåten handel är något som man inom värdepappershandel till varje pris vill undvika. Dels för att minimera den direkta ekonomiska skadan som uppstår och dels för att upprätthålla allmänhetens förtroende för er som bank. För att undvika eller åtminstone minimera risken för otillåten handel krävs det att ni har rätt typ av systemstöd.

Vi på Nordicstation har utvecklat ett avancerat system som motverkar Rogue Trading och vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder som ägnar sig åt värdepappershandel. Vårt system består av tre delar; en affärsregelmotor, en klassificeringsmotor och ett webbgränssnitt. Er riskavdelning kommer att arbeta i webbgränssnittet. Där får de flaggningar och avvikelserapporter och kan agera utifrån dem.

Systemet identifierar så kallande Key Risk Indicators och flaggar misstänkta aktiviteter och mönster

Så här har vi byggt systemet

Vi identifierar så kallande Key Risk Indicators och flaggar misstänkta aktiviteter och mönster, vilket ger verksamheten möjlighet att snabbare upptäcka riskfyllda beteenden hos handlarna. Genom avancerad ärendeanalys kan vi på individnivå se helhetsaktiviteter över tid, som vi jämför med den övriga gruppens aktiviteter och kan på så sätt urskilja anomalier.

Systemets tre beståndsdelar

  • Affärsregelmotorn hämtar in data och jämför transaktioner och händelser med affärsreglerna. Ger indikation i systemet om det är ok eller inte enligt affärsreglerna.
  • Klassificeringsmotorn analyserar data ur flera olika dimensioner, bl. a med hjälp av data mining. Systemet definierar hur en medeltrader beter sig och grupperar olika handlarmönster vilket möjliggör detektering av anomalier. Varje handlare klassificeras i ett kluster och utifrån klustrings algoritmer kan systemet identifiera avvikande handlarmönster.
  • Webbgränssnittet används av riskavdelningen för att hantera flaggningar och avvikelserapporter. När systemet har identifierat en avvikelse skapas ett ärende med ett unikt ID. Detta ärende kan hanteras och undersökas av organisationen om det faller inom ramen för otillåten handel eller inte.

Lokal installation

Systemet installerar vi lokalt hos er och det uppfyller givetvis alla regelverk och direktiv för hantering av känslig information. Självklart gäller det också access till webbgränssnittet som hanteras med hjälp av identifiering av behörig personal.

Kontakta oss så berättar vi gärna hur vi kan hjälpa er att undvika otillåten handel.

Skrivet av

Lena Rodén - Sales Manager author_img