Basel IV kommer påverka finanssektorn

Förändringarna som kommer i och med introduktionen av Basel IV kommer slå mot både bankernas verksamhetssida och tekniska stödsystem. Nordicstation kan stödja i processen att bli redo för regelverkets introduktion.

 

Basel IV väntas ha större påverkan på finanssektorn än Basel III

Under 2018 ligger fokus inom det regulatoriska området på IFRS9 rapporteringen och de kompletterande COREP kraven. Dessa lägger grunden till de nya kapitaltäckningskrav och likviditetsbuffertar som kommer av Basel IV-regleringarna.

Basel III introducerades 2014 och var ämnat att åtgärda de mest kritiska bristerna som hade lett till finanskrisen 2007-08. Basel IV som börjar gälla år 2022 och implementeras stegvis till 2027, är mer omfattande och väntas ha större påverkan på finanssektorn än Basel III.

Påbörja förberedelserna inför regelverket redan nu

Basel IV kommer bland annat innebära att golvet för kapitaltäckning gradvis ska öka från 50% till 72,5% den 1:a januari 2022 fram till 2027. Det ställs också krav på användning av nya riskberäkningsmetoder. Förändringarna slår på både verksamhetssidan och i tekniska stödsystem.

Nordicstation har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder med regulatorisk rapportering inom bank och finans. Vi kan hjälpa er organisation med att implementera förändringarna som krävs i och med introduktionen av Basel IV.

IT-infrastrukturen och arkitektur kommer behöva anpassas i och med de nya kraven som ställs men också koordineras med tätt relaterade område som data quality och governance.”

- Achillefs Tsitsonis

 

Tre snabba om hur Basel IV kommer påverka bankerna 

  1. Sverige och norden kommer slås hårdast av det nya regelverket i hela EU enligt hur bankerna behöver förändra sina rapporteringar från hur det är uppsatt idag.
  2. Nya strängare RWA kapitalkrav kommer att tillämpas redan från det första året av regelverkets implementering.
  3. Det blir en stor övergång från internbaserade RWA beräkningsmodeller till standardbaserade modeller.