Vårt DW-team skapar nya möjligheter

Behöver ni skaffa er bättre koll på kundernas beteendemönster eller hitta ett smidigare sätt att regelverksrapportera till myndigheter? På Nordicstation har vi nu ett team som är helt dedikerade datalager, så kallat Data Warehouse.


Utveckling, drift och förvaltning av datalager är något som Nordicstation har jobbat med väldigt länge. För att skapa ett mer flexibelt erbjudande till våra kunder har vi nu skapat ett Data Warehouse-team, DW-teamet, som fokuserar på allt som har med området att göra.

– Vi är sex personer med bred kompetens som både kan bygga, drifta samt förvalta datalager och koda när det behövs, säger Therese Hurtig, scrum master för det nya gänget. 

Erbjuder snabbare hjälp

Den stora skillnaden mot tidigare är att vi nu har dedikerade resurser som jobbar uteslutande med detta.

– Vi kommer att ha hand om olika sorters uppdrag och kommer att utgå från vårt kontor, säger Therese.

Teamet känner varandra sedan tidigare och har väl inarbetade arbetsrutiner. Ambitionen är att det ska bli ännu enklare för kunderna att direkt få rätt hjälp nu när kompetensen finns samlad och startklar. Med ett dedikerat DW-team blir även ärenden mindre personberoende.

– På det här sätter får vi en väldigt kort startsträcka och med en redan väl fungerande intern kommunikation kan vi fortsätta leverera högkvalitativ och jämn service till kund, säger hon.

"Vi har alltid jobbat agilt men ibland kan det vara svårt för kunden att se sitt behov i förväg. Nu blir det lättare för våra kunder att skala upp eller ner behovet av vår hjälp"

Flexiblare lösning för kunden

Arbetssättet blir även mer flexibelt för kunderna.

– Vi har alltid jobbat agilt men ibland kan det vara svårt för kunden att se sitt behov i förväg. Nu blir det lättare för våra kunder att skala upp eller ner behovet av vår hjälp. I kombination med vår expertis så blir det enklare att planera hela projekt eftersom vi alltid har tillgång till rätt kompetens där och när det behövs, berättar Therese.

Projekten som DW-teamet jobbar med har skiftande innehåll. Ett exempel är Cancerfonden som valt Nordicstation som strategisk partner. Deras it-miljö uppdateras och på sikt ska en del av systemen bytas ut. 

– DW-teamet har tagit över förvaltningen och applikationsdriften av datalagret och när deras uppdatering är klar så ska vi se till att integrationen mellan datalagret och det nya systemet går smärtfritt, förklarar Therese.

Framtidens datalager

Anledningarna till att företag behöver ett väl fungerande datalager är många. Det kan handla om att företaget är tvunget att regelverksrapportera till myndigheter eller att det finns en vilja att lära känna sina kunder bättre. En annan orsak kan vara att det finns ett behov av att samordna olika it-system inom företaget.

Något som växer allt mer är att använda sig av AI. Med hjälp av AI, såsom Nordicstations produkt Utino, kan företaget samla in komplex information om sin kundstock och sedan analysera beteendemönster. Utino kan också dokumentera och analysera ett samtal med en kund samt sammanfatta det viktigaste som sagts. AI producerar ny, mer komplex data som behöver sparas i ett datalager. Från datalagret kan företaget sedan ta ut rapporter eller analysunderlag.

– Med vårt DW-team blir det även enklare att nyttja synergieffekter mellan kunderna, där en lösning kan komma andra aktörer till gagn och kunden kan komma ner i kostnader om så önskas. Att kunna bygga vidare på tidigare projekt ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete på Nordicstation, avslutar Therese.