Varför är test viktigt?

Testare är viktigt i ditt agila team som kan säkerställa kraven samt kvalitet i slutleveransen.


Använd testare redan i kravanalysfasen

Ett vanligt missförstånd är att tro att det räcker att ta in testare för att göra acceptanstester som sista fas i ett utvecklingsprojekt.

Testare bör bli involverade så tidigt som möjligt i den agila arbetsprocessen, redan under arbetet att ta fram krav kan test börja analysera och sätta riktlinjerna för vad som behöver testas, bl.a. funktion, prestanda och design för den tekniska lösningen. Testaren kan då säkerställa att kraven stämmer överens med hur lösningen ska fungera och tidigt hitta motsägelser, identifiera beroenden och eventuellt bortglömda krav.

Hög kvalité och kostnadseffektiva team när testare används tidigt i processen

När test är involverade redan vid framtagningen av krav så möjliggör det att testaren tidigt kan bild sig en uppfattning hur leveransen ska se ut och fungera. Med en god förståelse för verksamheten förväntningar och kraven så ökar sannolikheten att problem identifieras i ett tidigt skede av arbetet. Att identifiera och lösa ett problem i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen kan spara mycket tid och arbete för teamet. Upptäcks problemet i ett senare skede när systemet hunnit växa så finns risken att det blir mer komplext att felsöka och analysera problemet, ett litet fel i en del av systemet kan även skapa följdproblem i andra delar och därför kräva rättningar på flera olika platser i systemet.

Boehms kurva illustrerar hur kostnaden för att rätta en bugg stiger i relation till när i arbetsprocessen som problemet upptäcks.

Vad har en testare för uppgifter i agila team

Ett viktigt ansvarsområde som testare har, är att jobba in ett kvalitéts tänk i hela teamet. Testaren är en viktig länk mellan utvecklare och verksamheten för att överbrygga eventuella gapet däremellan. Testare är en viktig del i våra tvärfunktionella team när verksamhetens beställning ska tolkas, testare kan då i ett tidigt skede identifiera tekniska eller logiska begränsningar i kraven. Testaren är sen delaktiga under hela det iterativa utvecklingsarbetet för att löpande säkerställa att alla delleveranser håller hög kvalitet. Testaren kan även utbilda verksamheten hur de effektivt använder systemet samt tekniska hjälpmedel som kan vara användbara i arbetsprocessen.

Testautomatisering

Nordicstations testare är utbildade och certifierade enligt ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) för att leverera högsta kvalitet. Vi jobbar med alla typer av test, allt ifrån enhetstest, systemtest, integrationstest till regressionstest och acceptanstest.

Just nu tar vi nästa steg inom test och undersöker hur vi på bästa sätt kan använda oss av testautomatisering i våra agila team.

Kontakta oss om du har frågor kring testning och om du behöver hjälp med test i ditt projekt eller i ditt agila team.

Kontakta oss