Verksamhetsåret som blev en framgångssaga!

VD:S KOMMENTARER

Styrkebesked och rekordsiffror – Nordicstations starkaste år!

2021/22 har bjudit på stora utmaningar i form av fortsatt pandemi, en högkonjunktur som kom av sig och krig i vårt närområde. Den svenska ekonomin återhämtade sig under 2021, men kraftiga energiprisökningar ledde till den högsta inflationstakten som uppmätts på över 20 år. Ett historiskt svårt landskap att navigera i. Digitaliseringen har dock fortsatt accelerera, företag och organisationer har påmints om vikten av en säker och effektiv digital infrastruktur och vi har tillsammans utvecklat och säkerställt moderna arbetssätt som fungerar över tid. Tillvaratagandet av detta, ett fokuserat försäljningsarbete och ett förstärkt fokus på operationell effektivitet gör att Nordicstation stänger sitt hitintills mest framgångsrika verksamhetsår!

Vi har under flera års tid sett en utveckling mot ett mer heltäckande kundbehov som kräver fördjupad kunskap om hela kedjan från produktutveckling till nya gränssnitt och processer. För att möta den efterfrågan har vi under verksamhetsåret valt att fokusera än mer på agila team. Nordicstation har nu fem fullt funktionella agila team där vi tar helhetsansvar för våra kunders utmaningar i allt från analys och arkitektur till utveckling, test och i många fall även drift och förvaltning. Ett framgångsrikt koncept som genererat både ökat kundvärde och effektivitet och som i kombination med de resurs- och kompetenstillskott vi tillfört under året gör att vi kan ta oss an större och mer komplexa uppdrag. Resultatet är en mer attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare.

"Ett fokuserat försäljningsarbete och ett förstärkt fokus på operationell effektivitet gör att Nordicstation stänger sitt hitintills mest framgångsrika verksamhetsår!"

På Nordicstation arbetar vi ständigt med att utmana oss själva med målsättningen att vara det bästa valet för uppdragsgivare och medarbetare. Som ett resultat av det har vi under året också testat ett nytt angreppssätt för att säkerställa vår tekniska proaktivitet. Vi arbetar inte längre med en enskild utpekad CTO, utan en kombination av tre medarbetare med något skilda tekniska profiler som följer trender, regelverk och som verifierar Nordicstations tekniska lösningar vid behov. Med ett brett grepp om Nordicstations tekniska lösningar säkerställer CTO-funktionen teknisk proaktivitet, stöttar medarbetare i befintliga projekt såväl som ledningsgruppen vid beslut. CTO-funktionen har under året framgångsrikt verkar som en garant för att säkerställa att det vi gör på Nordicstation är tekniskt hållbart och bra. För våra kunder innebär detta också Nordicstations konsulter har förmågan, möjligheten och viljan att ta sig an än svårare uppgifter. Ett framgångsrecept vi tar med oss in i nästa år och ser fram emot att utveckla än mer. 

Nordicstation skall fortsätta vara det självklara valet för nya tekniska talanger inte minst genom att fortsätta bygga på den starka företagskultur vi tillsammans format inom ramen för vår People & Culture organisation. Det ständiga arbetet med utvecklingen av vår arbetsplats och kultur är helt avgörande för att attrahera och behålla de bästa konsulterna. För oss handlar detta om allt från att värna vår gemenskap, finnas där för varandra i det vi kallar för NS-familjen och ständigt arbeta med kompetensutveckling. Vi mäter vår förbättring år för år och kan konstatera att man aldrig mått så bra på Nordicstation som man gör i år. För att exemplifiera detta konstaterar jag med glädje att alla medarbetare upplever att stämningen på Nordicstation varit bra eller mycket bra under föregående år. 94% av Nordicstations medarbetare upplever att de kompetensmässigt utvecklats under föregående år. Ett styrkebesked som lägger en god grund inför kommande verksamhetsår. Vi sporras att utvecklas och bli än bättre – där mångfald, jämställdhet och inkludering kommer vara fortsatt avgörande.

 

"Det ständiga arbetet med utvecklingen av vår arbetsplats och kultur är helt avgörande för att attrahera och behålla de bästa konsulterna"

Vi har byggt upp en försäljningsorganisation som arbetar proaktivt och långsiktigt med kundansvar parallellt med att vi identifierar kundbehov inom nya affärsområden. Vi har aktivt arbetat med att minska gapet mellan utvecklare och kundansvarig parallellt som vi säkerställer att alla jobbar mot samma mål – att sätta kunden och affärsvärdet i fokus samtidigt som vi är trygga med våra teknikval. Detta i kombination med att vi under året också haft ett starkt fokus på vår operationella effektivitet har gett en direkt utväxling och har succesivt bidragit till starkare lönsamhet, kvartal för kvartal. Vi stänger nu ett all-time-high år men det finns mer att göra på inslagen väg. Jag kan dock konstatera att vi går in i det nya verksamhetsåret som ett starkare, effektivare och mer lönsamt bolag.

Nordicstation har också tagit stora steg mot ett tydligare ramverk för vårt hållbarhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid att bygga kod som går att återanvända och robusta lösningar som håller även när kringliggande system förändras och byts ut. För oss är det viktigt att hela tiden utmana oss själva i hur vi kan fortsätta vara hållbara oaktat om det gäller lösningar, produkter eller vårt arbetssätt – något som fick våra ISO 14001 revisorer att glädjas under vår återcertifiering i våras. Här spelar våra medarbetare en stor roll, som med sitt mod i att tänka nytt och utanför ramarna tar oss framåt. Vårt hållbarhets- och miljöarbete präglar mycket av det vi gör och för oss är det en viktig del i att vara ett IT-bolag i tiden.

 

"Vi lägger stor vikt vid att bygga kod som går att återanvända och robusta lösningar som håller även när kringliggande system förändras och byts ut"

Till kamraterna på kundsidan – utan er är vi inte mycket. Tack för att ni fortsatt ger oss allt större förtroende. Tillsammans ser vi fram emot att skapa fler och starkare lösningar som gör att ni helhjärtat kan fokusera på er grej – att utveckla er affär!

Slutligen vill jag rikta mig till våra medarbetare. En  utvecklings- och förändringsresa är inte bara en dans på rosor och det har varit tuffa år även för oss. Min starkaste reflektion när jag tittar tillbaka på det gånga verksamhetsåret är således att grunden till att lyckas är som alltid hängivenhet, anpassningsförmåga och uthållighet – något ni ledare och medarbetare visat prov på. Det är den enskilda medarbetaren som gör den verkliga skillnaden. Var och en av våra medarbetare har på sitt sätt bidragit till Nordicstations och våra kunders utveckling. Er dedikation och de relationer som utvecklats inom ramen för NS familjen är det absolut viktigaste för vår fortsatta framgångsresa!

 

 

Cecilia Magnergård - VD

author_img