Sharelock - stöd för Compliance

Sharelock underlättar värdepappershandel för anställda som omfattas av anmälningsplikten, genom att förenkla administrationen för Compliance.

 

Vi har jobbat med finansiella institut ända sedan vi startade 2000 och ägnar all vår tid åt att ta reda på vad finansbranschen behöver. Vi vet hur viktigt det är att hålla koll på anställdas och närståendes innehav och handel med värdepapper, och det råder som bekant anmälningsskyldighet för innehav av vissa finansiella instrument.

Nordicstation utvecklade systemet Sharelock för att underlätta för våra kunders Compliance-avdelningar, att kunna efterleva kraven på kontroll av anställdas egna affärer.

Finansinspektionens lagkrav samt Svenska Fondhandlareföreningens riktlinjer reglerar en gemensam standard för värdepappersmarknaden som gäller för banker, börser, värdepappersinstitutet och fondbolag. Reglerna innebär att bolag som faller inom ramen för reglerna är skyldiga att föra en förteckning över vissa anställda och uppdragstagares transaktioner med finansiella instrument. Dessa regler omfattar även närstående personer till den anställda eller uppdragstagaren.

Syftet med reglerna är att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden och minimera risken för missbruk av insiderinformation.

Hanteringen kring anställdas egna affärer innebär stor administration för Compliance-avdelningarna i och med att de löpande ska samla in anmälningsskyldigas innehav, följa upp och kunna redogöra för rapporteringen. Nordicstations system Sharelock fungerar som ett stöd för Compliance-funktionerna och automatiserar hanteringen av anställdas egna affärer.

Självklart är systemet GDPR anpassat

Nordicstations system Sharelock är nu uppdaterat enligt kraven för GDPR. Systemet har nu en automatiserad rutin för att tillgodose följande GDPR-krav; rätten att bli glömd, rätten att få uppgifter om vilken information som finns om den enskilda personen samt loggning i systemet. Ändringarna innebär att systemet är ännu mer effektivt, det ger även en trygghet för Sharelocks användare att det också är compliant med GDPR. Riksbanken som har använt systemet under flera år var först under våren 2018 att gå live med den uppdaterade versionen.